Obchodní podmínky

 Obecná ustanovení

 • 1.1 Provozovatelem webové stránky Vuneknih.cz je Jana Mucherl, IČ: 03068358, se sídlem Tuřanka 22, Brno 627 00 (dále jen „provozovatel“).
 • 1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu Vůně knih upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese vuneknih.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.3 Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu, je právnickou osobou či osobou samostatně výdělečně činnou, přičemž účelem takového nákupu zboží v internetovém obchodu je zejména, nikoli však výlučně, výkon podnikatelské činnosti takové osoby za účelem dosažení zisku.
 • 1.4 Prodávající se může s právnickou osobou anebo s osobou samostatně výdělečně činnou v jednotlivých případech individuálně dohodnout na uzavření kupní smlouvy; v tom případě se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně, s výjimkou těch ustanovení, která se týkají práv spotřebitele. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 1.7 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Vytváření objednávky zboží

 • 2.1 Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může na základě registrace provedené na webové stránce kupující přistupovat také do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) a objednávat zboží z tohoto prostředí.
 • 2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

 • 3.1 Zboží nabízené prodávajícím na webovém rozhraní obchodu je vždy použité.
 • 3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. Náklady spojené s dodáním zboží mimo výše uvedené území jsou kalkulovány individuálně. Jejich výše je sdělena kupujícímu na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty. Není-li definováno jinak, je cena balného zahrnuta v ceně za dopravu.
 • 3.5 Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“). Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • 3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

 • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • platbou kartou přes platební bránu GoPay,
  • v českých Korunách bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101532208/2010, IBAN: CZ40 2010 0000 0021 0153 2208, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti FIO Banka a.s (dále jen „účet prodávajícího“);
  • v Eurech bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2402092672/2010, IBAN:
   CZ32 2010 0000 0024 0209 2672, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti FIO Banka a.s (dále jen „účet prodávajícího“).
 • 4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.3 Platba na dobírku není možná.
 • 4.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 4.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.9 Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o prodeji vystaví prodávající kupujícímu na vyžádání po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 4.10 Antikvariát Vůně knih v souladu s § 25 zákona č. 112/2016 Sb. neeviduje tržby (EET). Platby v hotovosti nepřijímáme.

Přeprava a dodání zboží

 • 5.1 Doprava zboží je zajišťována následujícími způsoby:
  • doprava na výdejní místo Zásilkovny (zpoplatněno částkou 87 Kč);
  • doprava až domů přes službu Zásilkovna (zpoplatněno částkou 109 Kč);
  • doprava až domů přes službu Česká pošta (zpoplatněno částkou 105 Kč).
 • 5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 5.6 V případě, že z důvodů na straně kupujícího není zboží možné doručit, je kupující povinen uhradit náklady spojené s marným pokusem na doručení zboží, tj. náklady na doručení zboží, náklady na vrácení zboží a balné.
 • 5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Odstoupení od kupní smlouvy  

 • 6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • 6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vuneknih.cz.
 • 6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 6.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 6.8 Další práva a povinnosti ohledně odstoupení od kupní smlouvy upravuje dokument “Reklamace a vrácení zboží“. Najdete zde také návod, jak postupovat při vrácení zboží.

Záruka a reklamace

 • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 7.2 Kupující bere na vědomí, že není-li výslovně uvedeno u konkrétní položky, že se jedná o zboží nové, platí, že zboží prodávané přes internetový obchod prodávajícího je použitým zbožím ve smyslu § 2167 písm. c) občanského zákoníku a jeho kupní cena byla v souladu s § 2167 písm. a) občanského zákoníku stanovena s ohledem na vady tohoto zboží. Na zboží se tedy dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku nevztahují práva kupujícího dle § 2165 občanského zákoníku. V návaznosti na výše uvedené je u každé položky zboží uveden stav opotřebení, který je také zohledněn v kupní ceně zboží.
 • 7.3 V návaznosti na § 2168 občanského zákoníku se výslovně ujednává, že u použitého spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne, v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Je-li zakoupeno zboží, u něhož je výslovně uvedeno, že se jedná o nové spotřební zboží, platí zákonná doba pro uplatnění práv z vad v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 • 7.4 V případě neúplné a/nebo poškozené zásilky, či dodání zjevně poškozeného zboží uvnitř balení, je kupující povinen reklamaci ohlásit, a to nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky v elektronické podobě na adresu info@vuneknih.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • 7.5 Žádost o uplatnění reklamace je nutné podat prostřednictvím elektronické adresy info@vuneknih.cz. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího (Tuřanka 22, 627 00 Brno). Zboží není možné donést osobně, jelikož se nejedná o provozovnu. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, email, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, na které má být případně vrácena kupní cena). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 • 7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje dokument “Reklamace a vrácení zboží“. Najdete zde také návod, jak postupovat při reklamaci zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vuneknih.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Výkup knih

 • 9.1 Zákazník – fyzická osoba (dále jen „budoucí prodávající“) učiní provozovateli (dále jen „budoucímu kupujícímu“) nabídku na prodej a koupi zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, a to tak, že vyplní údaje ve formuláři na stránce „Výkup knih“, včetně fotodokumentace knih, které nabízí k prodeji. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikají v souvislosti nebo na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SoSBK“) uzavírané mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím prostřednictvím internetového portálu provozovaného budoucím kupujícím na webové stránce.
 • 9.2 Budoucí kupující posoudí na základě informací poskytnutých budoucím prodávajícím, zda má zájem o koupi zboží. V případě zájmu, učiní budoucímu prodávajícímu nabídku, která je platná po dobu 7 dní, a její obdržení a akceptaci potvrdí budoucí kupující e-mailem. 
 • 9.3 V případě, že má budoucí kupující zájem koupit pouze některé položky z budoucím prodávajícím nabídnutého zboží, má právo učinit budoucímu prodávajícímu protinabídku, v níž mu sdělí, o které položky z nabízeného zboží má zájem („protinabídka“). Protinabídka budoucího kupujícího je platná po dobu 7 dní, a její akceptaci či odmítnutí je budoucí prodávající povinen potvrdit budoucímu kupujícímu e-mailem.
 • 9.4 SoSBK je ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. Občanského zákoníku uzavřena přijetím nabídky ze strany budoucího prodávajícího anebo přijetím protinabídky ze strany budoucího kupujícího, a to v okamžiku, kdy budoucí prodávající odešle nebo osobně doručí zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.
 • 9.5 Budoucí prodávající bere na vědomí, že není oprávněn odeslat zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.
 • 9.6 Budoucí prodávající současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že budoucímu kupujícímu odešle zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, pak toto budoucím prodávajícím ke koupi nevyžádané zboží budoucímu prodávajícímu daruje.
 • 9.7 Budoucí prodávající bere na vědomí, že ke dni uzavření SoSBK není mezi nimi sjednána kupní cena zboží; budoucí prodávající a budoucí kupující určí cenu zboží nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, jak je tento pojem specifikován dále, a to s ohledem na tržní cenu zboží v místě a čase obvyklém, a v souladu s aktuální poptávkou na trhu.
 • 9.10 Budoucí prodávající zašle zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu na svůj náklad pomocí jakékoli přepravní služby na adresu Jana Mucherl, Tuřanka 222/22, 627 00 Brno. Zboží není možné doručit osobně, jelikož se nejedná o provozovnu.
 • 9.11 Budoucí kupující může náklady na odeslání zboží budoucím prodávajícím ve vybraných případech uhradit.
 • 9.12 Budoucí prodávající nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku jeho doručení a převzetí budoucím kupujícím.
 • 9.13 Budoucí kupující je oprávněn od SoSBK odstoupit, a to v případě, zboží nebo pouze některé položky, bude ve špatném stavu, který nebyl patrný z fotodokumentace poskytnuté budoucím prodávajícím. V tomto případě oznámí budoucí kupující budoucímu prodávající, že odstupuje od SoSBK a v jakém rozsahu, tedy ohledně kterého ze zboží doručeného budoucím prodávajícím. Na základě dohody s budoucím prodávajícím bude zboží, ohledně jehož koupě budoucí kupující odstoupil od SoSBK, vráceno budoucím kupujícím zpět budoucími prodávajícímu anebo jej budoucí prodávající daruje budoucímu kupujícímu. Náklady na vrácení tohoto zboží nese budoucí kupující.
 • 9.14 Budoucí prodávající bere na vědomí, že až do okamžiku uzavření kupní smlouvy, jak je popsáno níže, je oprávněn odstoupit od SoSBK bez uvedení důvodu, a vyžádat si zboží nebo některé z položek, zpět k vrácení.
 • 9.15 V případě, že budoucí prodávající odstoupí od SoSBK postupem výše uvedeným, a současně za předpokladu, že před tímto odstoupením od SoSBK nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím postupem dále uvedeným nejméně k pěti položkám (knihám) ze zboží, které je předmětem SoSBK, je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu náklady na odeslání takového zboží zpět budoucímu prodávajícímu; budoucí prodávající je v tomto případě povinen uhradit náklady na přepravu takového zboží předem na účet budoucího kupujícího na základě platebních informací, které v této souvislosti od budoucího kupujícího obdrží emailem. V případě, že náklady na odeslání zboží budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu při uzavření SoSBK uhradil ve vybraných případech budoucí kupující, vztahuje se povinnost budoucího prodávajícího také na úhradu těchto nákladů; v tomto případě budoucí kupující vyčíslí k úhradě budoucímu prodávajícímu veškeré náklady na přepravu zboží, které je budoucí prodávající budoucímu kupujícímu povinen uhradit. V případě, že budoucí prodávající nepřevezme takto zpětně doručované zboží anebo převzetí odmítne, je opakované doručení možné pouze na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího, za stejných podmínek předchozí úhrady nákladů na doručení; v opačném případě se zboží vrácené zpět budoucímu kupujícímu z důvodu nepřevzetí nebo nedoručení zásilky považuje za darované budoucímu kupujícímu ze strany budoucího prodávajícího.
 • 9.16 Budoucí prodávající bere na vědomí, že budoucí kupující bude zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK, nabízet k prodeji třetím osobám, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
 • 9.17 Kupní smlouva mezi budoucím prodávajícím (dále jen „prodávající“) a budoucím kupujícím (dále jen „kupující“) na základě SoSBK je bez dalšího uzavřena vždy ke každé jednotlivé položce (knize) zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK (dále jen „kupní smlouva“), v okamžiku, kdy kupující získá prostřednictvím webového rozhraní obchodu zájemce (kupujícího) o takovou konkrétní položku (či více položek) (dále jen „předmět prodeje“).
 • 9.18 Kupní cena předmětu prodeje v okamžiku uzavření kupní smlouvy je určena ve výši 50 % (v případě komisního prodeje) a ve výši 25 % (v případě přímého výkupu) hodnoty předmětu prodeje, v níž konkrétní zájemce o předmět prodeje projevil o jeho koupi zájem (dále jen „kupní cena“), a to i v případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy poskytne předmět prodeje zájemci v rámci marketingové akce anebo spolupráce zdarma.
 • 9.19 V případě komisního prodeje prodávajícímu vzniká nárok na kupní cenu předmětu prodeje ke dni uhrazení celkové hodnoty předmětu prodeje ze strany zájemce o jeho koupi na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi kupujícím na straně prodávajícího a zájemcem o koupi předmětu prodeje na straně kupujícího.
 • 9.20 V případě komisního prodeje kupní cena předmětu prodeje je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje.
 • 9.21 V případě přímého výkupu prodávajícímu vzniká nárok na kupní cenu do pěti pracovních dnů od okamžiku doručení zboží do obchodu. Budoucí kupující zboží překontroluje a odešle kupní cenu budoucímu prodávajícímu převodem na jeho bankovní účet. 
 • 9.22 V případě přímého výkupu kupní cena předmětu prodeje je splatná ve lhůtě třiceti 7 dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje.
 • 9.23 Prodávající má možnost zvolit si formu vyplacení kupní ceny, na kterou mu vznikl nárok v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to buď (i) vyplacením příslušné částky v penězích bezhotovostním převodem, jak je dále uvedeno, anebo (ii) vystavením poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě kupujícího.
 • 9.24 V případě, že prodávající zvolí formu vyplacení kupní ceny ve formě poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě kupujícího, předá mu kupující slevový kód na příslušnou částku ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje.
 • 9.25 V případě, že prodávající zvolí formu vyplacení příslušné částky v penězích, pak nárok prodávajícího na vyplacení součtu veškerých částek kupních cen jednotlivých předmětů prodeje. V tomto případě se kupující zavazuje, že na základě žádosti prodávajícího zaslané emailem, poukáže celou částku určenou prodávajícím bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to do sedmi (7) pracovních dnů ode doručení takové žádosti prodávajícího na email kupujícího.
 • 9.26 Budoucí prodávající bere na vědomí, že v případě komisního výkupu mu po prodeji první položky, který od něj budoucí kupující získal, bude zřízen uživatelský účet a jeho podíl (50 % z prodejní ceny knihy) mu na účet bude připsán formou bodů. Body se přepočítávají v poměru 1 bod = 1 Kč. Tyto body lze použít na nákup v internetovém obchodě nebo si je nechat vyplatit. V takovém případě se budoucí prodávající s žádostí obrací na email info@vuneknih.cz a pravidla pro vyplácení se řídí pravidly viz předchozí body. 

Ochrana osobních údajů

 • 10.1 Informace o zacházení s osobními údaji jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů dostupném na portále provozovatele.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • 11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s jeho objednávkou na elektronickou adresu kupujícího.
 • 11.2 Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení vyplněním pole „Chci zasílat novinky emailem“, které je dostupné v patičce, dále na stránce obchodu a pokladny webové stránky. Kupující má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu k odhlášení, který je umístěn v každém emailu.
 • 11.3 V souvislosti s provedeným nákupem může být kupujícímu zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Kupující se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.
 • 11.4 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky od Heuréky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • 11.5 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Návštěvník stránky se může seznámit s jednotlivými cookies a upravit své nastavení jejich ukládání skrze informační lištu zobrazenou na webových stránkách. Kupující může svůj souhlas s použitím cookies kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

 • 12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 12.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 12.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jana Mucherl, Tuřanka 22, Brno 627 00, adresa elektronické pošty info@vuneknih.cz, telefon +420 606 620 108.

V Brně, 1. 1. 2022       

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]
Free shipping
for orders over 50%